Hvem har brug for fjernkøling

Målet for Thisted Varmeforsynings fjernkøling er forsyning af køling til offentlige bygninger og erhvervsejendomme – til komfort og køling af computerrum – hoteller, forretningscentre, restauranter, forlystelsescentre, kontorbygninger og og butikker. Læs mere

Thisted fjernkøleanlæg

I Thisted er der i sommerperioden en ganske betydelig varmemængde fra affaldsforbrænding, der blæses ind i et køletårn på I/S Kraftvarmeværk Thisted (KVVT) med forbrug af vand til fordampning, afløb og kemikalier samt elforbrug til ventilatorer. Læs mere

Hvorfor fjernkøling fra Thisted Varmeforsyning?

Hvorfor er fjernkøling en attraktiv mulighed?

 • Kølebehovet er stigende
 • 40 – 50 % af kølebehovet bruges til computerkøling
 • stigende elforbrug generelt samt sikkerhed mod havari – forsyningssikkerhed
 • Store investeringer forude på grund af udfasning af kølemidler
 • Centrale anlæg er mere effektive
 • Service til kunderne
 • Miljøvenligt ved brug af overskudsvarme om sommeren

Læs mere

Fjernkøling: Termisk komfort

Termisk komfort er et nøglebegreb for Thisted Varmeforsyning. Specielt vores fjernkølingssy-stem er centralt i dette begreb. Det betyder at vi giver vores forbrugere varme og køling til hjem og arbejdspladser uden larm, lugt eller miljøbelastning. Det er termisk komfort.

Thisted Varmeforsyning er blandt pionererne i Danmark omkring arbejdet med fjernkøling. Moderne bygninger har i lige så høj grad brug for køling som for varme. Normalt bliver dette løst gennem airconditionanlæg med store kompressorer sat på si derne af butikker, kontorbygninger og boliger. Dette er støj- og visuel forurening i bymiljøet. Samtidigt bruger disse anlæg store mængder el og er derved langt fra miljørigtige.

Med fjernkøling får man et centralt anlæg, der fylder mindre end et traditionelt airconditioninganlæg. Samtidigt har fjernkøling ingen støj og i Thisted bruger vi naturens egne ressourcer til kølingen. Vi henter kølevandet op fra grundvandet under Thisted by. Det vil sige, at det ikke er drikkevand vi bruger og derved er fjernkøling endnu en komfortydelse fra Thisted Varmeforsyning, hvor energien bliver produceret lokalt.

Allerede nu er Thisteds nye butikscenter tilknyttet fjernkølingen samt flere butikker og kontorer deromkring. Men vi regner med, at fjernkølingen udbygges løbende i Thisted.

 

Baggrund for fjernkøling

På de danske fjernvarmeværker tales der meget om mulighederne for at gå ind i et nyt marked, hvor der ud over fjernvarmeværkernes primære markedsområde – at levere varme til forbrugerne – også leveres fjernkøling. Læs mere

Definition på fjernkøling

Grundlæggende kan fjernkøling ske på to måder:

For det første ved, at værket har et mersalg af varme, og slutbrugeren selv har et anlæg, som kan udnytte energien til køling. Denne form for fjernkøling vil ikke umiddelbart give anledning til overvejelser for værket, idet der egentlig kun er tale om et mersalg, ligesom blandt andet spørgsmålet om afgifter alene vedrører slutbrugeren i denne situation. Læs mere

Hvorfor fjernkøling

I takt med at vi bliver bedre og bedre til at energisikre vores bygninger, stiger behovet for køling. Det betyder, at dit elforbrug stiger sammen med dine udgifter til din bygning eller din butik. Læs mere

Fordele ved fjernkøling

Fjernkøling giver dig mange fordele. Nogle af de vigtigste er:

 

 • Store økonomiske besparelser på driften
 • Bedre komfort til kunder, medarbejdere og dig selv
 • Ingen udgifter til lovpligtige eftersyn
 • Anlægsinstallationen er rutine for vores lokale kølefirmaer
 • Større driftsfleksibiltet – mere køling er kun et opkald væk
 • Forsyningssikkerhed
 • Ingen støj fra kompressorer
 • Ingen grimme kompressorer på bygninger
 • Du gør dine lejemål endnu mere attraktive
 • Du styrker din grønne profil

Læs mere